Kabukicho no Yatsu | Adala News

L’anime Kabukicho no Yatsu, annoncé

Le studio Production IG a dévoilé la production de l’anime Kabukicho no Yatsu (Shinjuku-ku Kabukicho) !

Read more »